Termeni și condiții contractuale

 

 • Dreptul avocaților din cadrul DAVID-SCA de a asista, a reprezenta ori a exercita orice activităţi specifice profesiei sunt prevăzute de Legea nr. 51/1995, Statutul profesiei de avocat, codul deontologic şi de contractul de asistentă juridică legal încheiat, în formă scrisă între avocat şi client ori mandatarul acestuia, denumit Contract de asistență juridică (denumit în continuare Contract sau CAJ)
 • Contractului de asistență juridică i se aplică dispoziţiile Legii nr. 51/1995 privind exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Statutului profesiei de avocat.
 • Toate litigiile privitoare la naşterea, modificarea, stingerea şi interpretarea prezentului contract sunt supuse regulilor de arbitraj prevăzute de lege şi Statutul profesiei de avocat.
 • Contractul de asistenţă juridică se consideră a fi fost încheiat în mod tacit dacă clientul a achitat onorariul menţionat în cuprinsul acestuia, achitarea acestui onorariu semnificând acceptarea contractului de către client, caz în care data încheierii contractului este considerată a fi data menţionată în cuprinsul contractului.
 • Forma, conţinutul şi efectele contractului de asistenţă juridică sunt stabilite prin Statutul profesiei de avocat
 • Avocații societății pot acţiona doar în limitele contractului încheiat cu clientul, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege
 • Contractul de asistenţă juridică este încheiat în formă scrisă, cerută ad probationem. Acesta trebuie să îndeplinească toate condiţiile cerute de lege pentru încheierea valabilă a unei convenţii şi dobândeşte dată certă prin înregistrarea sa în registrul oficial de evidenţă al DAVID-SCA, indiferent de modalitatea în care a fost încheiat.
 • Contractul de asistenţă juridică poate fi încheiat şi prin orice mijloc de comunicare la distanţă. În acest caz, data încheierii contractului este data la care a intervenit acordul de voinţă între avocat şi client. Se prezumă că avocatul a luat cunoştinţă de încheierea contractului la una dintre următoarele date: a)data la care contractul a sosit prin fax sau e-mail (semnătură electronică) la sediul profesional al avocatului; dacă transmisiunea prin fax are loc după ora 19,00, se prezumă că avocatul a luat cunoştinţă în ziua lucrătoare următoare zilei transmisiunii;
 • b)data primirii contractului semnat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
 • Contractul de asistenţă juridică trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele elemente:
 • a)datele de identificare ale formei de exercitare a profesiei, denumirea, sediul profesional şi reprezentantul acesteia; b)datele de identificare ale clientului c)obiectul contractului, d)onorariul; e)atestarea identităţii clientului sau a reprezentantului acestuia; f)modul de soluţionare a litigiilor între avocat şi client; g)semnăturile părţilor.

Livrarea produselor și prestarea serviciilor serviciilor

 • termenul de livrare a serviciilor contractate, variază în funcție de tipul serviciilor. Serviciile de consultanță juridică se livrează în general într-un termen de 1-3 zile lucrătoare, în funcție complexitatea lor. Avocatul desemnat să ducă la îndeplinirea sarcina va anunța în prealabil termenul necesar desfășurării activității.

Activitățile de asistență și reprezentare juridică sunt prestate pe parcursul duratei procesului în cadrul căruia sunt reprezentați clienții, fără a se putea anticipa durata acestuia.

 • În funcție de tipul serviciilor livrarea poate fi pe suport electronic, prin poșta electronică sau în format letric pe suport de hârtie.

GARANȚII ȘI RETURNĂRI

 • Prin încheierea Contractului de asistență juridică DAVID-SCA îşi asumă obligaţii de diligentă, reprezentând clientul cu diligenta unui bun profesionist, în limitele legii. Asistarea şi reprezentarea clientului impun diligentă profesională adecvată, pregătirea temeinică a cauzelor, dosarelor şi proiectelor, cu promptitudine, potrivit naturii cazului, experienţei şi crezului său profesional.
 • Avocații societății sunt datori să păstreze secretul profesional privitor la orice aspect al cauzei care le-a fost încredinţată. Secretul profesional este de ordine publică. Avocații nu pot fi obligați în nicio circumstanţă şi de către nicio persoană să divulge secretul profesional.
 • DAVID-SCA asistă şi reprezintă clientul cu competenţă profesională, prin folosirea cunoştinţelor juridice adecvate, a abilităţilor practice specifice şi prin pregătirea rezonabil necesară pentru asistarea sau reprezentarea concretă a clientului.
 • Serviciile prestate sunt specifice profesiei de avocat fiind reglementate în mod special prin dispozițiile Legii nr.51/1995 privind exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Statutului profesiei de avocat și nu pot fi asimilate produselor sau serviciilor reglementate prin OUG 34/2014. În consecință clientul nu are un drept de returnare a produselor sau serviciilor primite.

ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Contractul de asistență juridică va înceta în următoarele situaţii:

 1. la momentul îndeplinirii obiectului contractului
 2. prin acordul de voinţă al părţilor
 3. în caz de neplată la termenul specificat în contract sau factură, a onorariului sau a cheltuielilor contractul încetează de drept fără nicio altă formalitate

REZILIEREA CONTRACTULUI

 • Părțile pot solicita rezilierea contractului ca urmare a nerespectării obligațiilor contractuale de către cealaltă parte, sub condiția ca  partea culpabilă pentru neexecutarea obligației să fie pusă, în prealabil, în întârziere.
 • Rezilierea unilaterală a contractului, fără respectarea dispozițiilor precitate, dă dreptul părții lezate să solicite daune interese

OBLIGAȚIILE FINANCIARE

 • Neplata onorariului şi a cheltuielilor în cuantumul şi termenele fixate potrivit contractului dau dreptul avocatului să procedeze la rezilierea de plin drept a contractului fără nici o altă formalitate şi fără nici o altă procedură judiciară sau extrajudiciară. Prezentul pact comisoriu îşi produce efectele de la data scadenţei obligaţiei neexecutate.
 • Pentru nerespectarea termenului de plată a obligațiilor bănești se stabiliesc penalități în cuantum de 1% pentru fiecare zi de întârziere.
 • Desfiinţarea contractului, indiferent de motiv, nu are efect asupra drepturilor dobândite de oricare dintre Părţi până la data desfiinţării.
 • Contract de asistență juridică încheiat între client și DAVID-SCA este, în conformitate cu prevederile legii şi ale Statutului profesiei de avocat, titlu executoriu cu privire la sumele datorate de Client, cu titlu de onorariu şi cheltuieli aferente.